Sistem za optimalnu supstituciju Smart Metering sistema

ORD NTPM System®


Sistem za optimalnu supstituciju Smart Metering sistema (ORD NTPM System®) predstavlja najnoviju platformu kompanije TCOM koju je proizvela u saradnji sa kompanijom NETICO GMBH, a koja uspešno može da zameni postojeće Smart Metering solucije.

Zašto?

Smart Metering System-i zahtevaju velika ulaganja koja su često kratkoročno i dugoročno neisplativa ili su isplativa u dugačkom vremenskom periodu koji prevazilazi period od 20 godina.

ORD NTPM System ne zahteva velika ulaganja i kratkoročno su isplativa.

Smart meternig system-i zahtevaju promenu postojeće infrastrukture tako da njihovo uvođenje traje u proseku od 5 do 7 godina

ORD NTPM System ne zahteva promenu postojeće infrastrukture i njihovo uvođenje ne traje duže od 1 godine bez obzira na veličinu konzuma.Smart Metering System-i obezbeđuju precizno evidentiranje potrošnje s tim da su softveri za prepoznavanje, predikciju i eliminisanje gubitaka u isporuci energije isporučuju kao add-on opcija.

Smart Metering System-i obezbeđuju precizno evidentiranje potrošnje s tim da su softveri za prepoznavanje, predikciju i eliminisanje gubitaka u isporuci energije isporučuju kao add-on opcija.

ORD NTPM System u svojoj osnovnoj verziji ima integrisan softver za prepoznavanje, predikciju i eliminisanje gubitaka u isporuci energije.

Šta je naša solucija?

ORD NTPM System sastoji se od dva podsistema:

 • Sistema za automatsko očitavanje brojila električne energije (VSS ORD APP®)
 • Sistema za kontrolno merenje kvaliteta i potrošnje električne energije na srednje naponskim i nisko naponskim trafo poljima (NTPM System®)

VSS ORD System obezbeđuje:

 • Čitanje potrošnje na postojećim brojilima električne energije putem Optical reading device na platformi mobilnih telefona
 • Tačnu GPS poziciju i vreme čitanja brojila koji obezbeđuju da se utvrdi verodostojnost i tačnost podataka o potrošnji,
 • Fotografiju brojila i mernog mesta u cilju utvrđivanja verodostojnosti podataka i analize tehničke ispravnosti mernog mesta,
 • Podatke o magnetizmu u cilju otkrivanja krađe energije sa magnetima na brojilima,
 • Proveru verodostojnosti (podataka) distributivnih plombi na brojilima putem fotografije plombi, čitanja bar/QR coda plombe, čitanja RFID plombe,
 • Polu/Automatizovani unos podataka o tehničkoj ispravnosti mernih mesta i beleženje različitih stanja i situacija koje su prisutne na njemu,
 • Automatizovani prenos čitačkih lista na mobilne telefone i očitanih čitačkih lista sa mobilnih telefona na WEB servere VSS ORD Sistema,
 • Kontrolu i inteligentnu analizu podataka o očitavanju brojila na WEB serverima VSS ORD Sistema pre slanja podataka na Billing sistem u cilju utvrđivanja njihove tačnosti,
 • Poseban deo softvera za otkrivanje zloupotreba, predikciju i lociranje gubitaka na mernim mestima.

NTPM System obezbeđuje:

 • Zbirna merenja na nivou trafostanice (sabirnice odnosno izvoda) uz mnogobrojne dodatne funkcije koje Smart Meter brojila I data koncentratori nemaju
 • Data management server sa bazom podataka, generisanje izveštaja za razne departmente (kvalitet energije, služba gubitaka, služba plana i analize, dispečerske službe) povezivanje na Billing baze i automatski proračun gubitaka na nivou trafo stanice / NN izvoda
 • Data management server je moguće povezati na postojeće SCADA servere preko DNP3 protokola i početi sa implementacijom Sistema za daljinski nadzor nisko naponske mreže što Smart Metering nema (ograničen je samo na potrošnju električne energije i monitoring parametara bez fleksibilnosti slanja alarmnih stanja za te namene, što MDM softveri za Smart Metering nemaju
 • Monitoring i alarmiranje stanja na niskom naponu (sabirnica / NN izvodi) u cilju poboljšanja faktora pouzdanosti mreže i napajanja potrošača
 • Multifunkcionalni merni uređaj na nivou trafo stanice / NN izvoda, poseduje WEB server na sebi i lako mu je pristupiti putem bilo kog udaljenog računara ili smart telefona ili tablet uređaja, što ga čini “Internet of things ready” a što trenutni Smart Meter data koncentratori nemaju
 • Poseban deo softvera za otkrivanje zloupotreba, predikciju i lociranje gubitaka na mernim mestima, što trenutni smart metering sistemi nemaju.

Strategija ORD NTPM System je sledeća:

 • Distributivne kompanije trebaju da zadrže postojeća brojila
 • Nema potrebe za masovnom implementacijom smart brojila kod svakog potrošača – preporuka je da se instaliraju samo kod velikih potrošača
 • Nema potrebe za komplikovanom i skupom komunikacionom infrastrukturom između individualnih smart brojila i trafo stanica – to zamenjujemo optičkim očitavanjem brojila sa VSS ORD Sistemom i isporukom podataka direktno na Data management server
 • Optičkim očitavanjem brojila obezbeđujemo i niz drugih podataka i parametara koji utiču na vrhunsku tačnost i pouzdanost podataka o potrošnji energije kao što su (GPS lokacija, tačno vreme očitavanja, podaci o ispravnosti brojila i distributivne plombe, alarmna stanja kod krađe energije putem magneta, neispravnosti brojila i raznih situacija na terenu
 • Data koncentratore na nivou distributivnih trafo stanica zamenjujemo multi funkcionalnim mernim NTPM uređajima koji imaju sve što i multi funkcionalna brojila
 • Preko multi funkcionalnih NTPM uređaja obezbeđujemo monitoring i slanje alarmnih stanja sa NN mreže za potrebe upravljanja mrežom uključujući i merenja/alarme parametara kvaliteta električne energije (harmonici, THD itd…)
 • Preko sofisticiranog softvera za otkrivanje zloupotreba, predikciju gubitaka obezbeđujemo lociranje gubitaka na mernim mestima
 • Generišemo niz izveštaja o stanju i radu mreže na nivou trafo polja i mernih mesta sa mogućnošću on-line uvida u rad i parametre svih segmenta mreže na nivou sabirnica / NN izvoda.• Generišemo niz izveštaja o stanju i radu mreže na nivou trafo polja i mernih mesta sa mogućnošću on-line uvida u rad i parametre svih segmenta mreže na nivou sabirnica / NN izvoda.

Šta su prednosti korišćenja ORD NTPM Sistema:

 • Platforma za efikasno i pouzdano očitavanje privatnih i industrijskih potrošača.
 • Veoma efikasan sistem za prepoznavanje i lociranje komercijalnih i tehničkih gubitaka na mreži.
 • Monitoring i alarmni sistem za praćenje rada nisko i srednje naponske mreže.
 • Sistem ne zahteva nikakve promene i nadogradnje u postojećoj energetskoj mrežnoj infrastrukturi.
 • ORD NTPM Sistem je jeftiniji 20 puta od bilo kog Smart Metering Sistema.