Solucije

VSS ORD Sistem® (Visible Shade Optical Reading Device System) je unikatno hardversko-softversko rešenje u svetu za produktivniji i efikasniji rad Elektro distributivnih kompanija i omogućava mnogo efikasnije bez kontaktno čitanje električnih brojila, sa velikim finansijskim uštedama u samom procesu očitavanja, prikupljanja i korišćenja podataka o čitanju utroška električne energije. Čitav sistem očitavanja je spušten na platformu mobilnih telefona kao perifernih uređaja za očitavanje električnih brojila, bez korišćenja bilo kakvih dodatnih uređaja i sondi, i kao takav daje nesagledive mogućnosti u proširenju servisa i usluga koje se mogu pojaviti kao tehnološki upgrade, a tiču se Customer Relation Management-a, Customer Care programa i ostalih aplikativnih rešenja koje će unaprediti i poboljšati funkcionalni tok informacija i usluga na relaciji distributivne kompanije – korisnici usluga. Pored osnovnih funkcija, VSS ORD sistem u sebi sadrži i nekoliko zasebnih podsistema koji omogućavaju pokrivanje i automatizaciju širokog spektra aktivnosti u svakoj Elektro distributivnoj kompaniji: