Sistem za bezbednosnu kontrolu pristupa distributivnim infrastrukturnim objektima

VSS NFC LOCK®


Sistem za bezbednosnu kontrolu pristupa distributivnim infrastrukturnim objektima (VSS NFC LOCK®) se koristi za alarmno obezbeđenje objekata u energetici i vodoprivredi, kao i monitoring rada opreme u njima.

VSS NFC LOCK® Sistem sastoji se od:

  • Perifernog uređaja sa mehaničkom bravom za obezbeđenje i kontrolu pristupa infrastrukturnim objektima i mikrokontrolera za skupljanje podataka o tehničkoj ispravnosti opreme i radnih uslova u objektima:
  • WEB servera preko koga se skupljaju podaci o pristupu objektima i stanju opreme u njima, sa softverom za lociranje, prepoznavanje i eksternu notifikaciju situacija u objektima na terenu.

VSS NFC LOCK® Sistem je sastavni deo VSS ORD Monterske APP, mada se može koristiti i kao zaseban sistem.

VSS NFC LOCK® Sistem poseduje sledeće module telemetrijskih rešenja:

  • Merenje i dinamička analiza radne temperature u objektima i opremi.
  • Analiza zvuka u cilju prepoznavanja nepravilnog rada pojedinih delova opreme.
  • Skupljanje podataka sa niza senzora koji se nalaze na opremi.
  • Video nadzor objekata i opreme u njima sa termo flir kamera.
  • Analiza skupljenih podataka u cilju pravljenja procene tehničke ispravnosti opreme i plana održavanja.