Sistem za automatsko očitavanje brojila električne energije

VSS ORD APP®


Sistem za automatsko očitavanje brojila električne energije (VSS ORD APP®) se koristi za bez kontaktno očitavanje potrošnje sa električnih brojila putem mobilnih telefona.


Osnovna prednost VSS ORD sistema je što za svako očitano brojilo postoji fotografija, automatsko očitavanje putem OCR engine-a, tačno vreme i GPS pozicija očitavanja, kontrola magnetnog inpakta na brojilo, kao i automatizovan sistem evidentiranja svih mogućih situacija na terenu. Na taj način se mogu očitavati sva brojila bez obzira da li se radi o digitalnim ili analognim brojila. Automatizovano punjenje baze podataka, omogućava kontrolu potrošnje brojila i tehničke ispravnosti brojila za sva očitava brojila u jednom očitavanju.

U centru ovog projekta nalazi se VSS ORD® sistem koji preko VSS OCR® (Visible Shade Optical Caracter Recognation System) engine-a omogućava bez kontaktno optičko očitavanje električnih bojila, skladištenje i internet prenos podataka putem 4G/3G/GPRS ili WiFi konekcije do lokalnih baza podataka radi dalje obrade u okviru Billing sistema Elektro distributivnih kompanija.

VSS ORD Sistem obezbeđuje:

 • Evidentiranje tačnih podatka o potrošnji na brojilu
 • Fotografiju brojila sa potrošnjom električne energije
 • Automatsko očitavanje potrošnje putem OCR Engine-a
 • Mogućnost kontrolisanog ručnog unosa podataka o potrošnji
 • GPS poziciju gde je nastala fotografija kao dokaz da je čitač čitao brojilo
 • Tačno vreme očitavanja brojila
 • Evidentiranje i kontrolu ispravnosti distributivnih plombi
 • Kontrolu prisustva magneta u blizini brojila
 • Evidentiranje svih tehničkih karakteristika o brojilima na terenu
 • Unos situacija (napomena čitača) koje su prisutne na terenu
 • Tehničke fotografije brojila – evidentiranje tehničkih nedostataka
 • Logičke kontrole unosa podataka o potrošnji
 • Automatski internet prenos čitačkih listi na mobilne telefone
 • Automatski internet prenos podataka o potrošnji na servere distributivne kompanije
 • Vođenje evidencije o kretanju i efikasnosti čitača
 • Kreiranje i ažuriranje čitačkih listi
 • Kontrolu svih brojila u svakom mesečnom očitavanju pre slanja na Billing sistem distributivne kompanije
 • Vođenje evidencije o svim ažuriranjima ili izmenama podataka u potrošnji
 • Kontrolu rada i efikasno utvrđivanje zloupotreba u evidentiranju potrošnje na brojilima, itd.

Osnovni benefiti VSS ORD® sistema u sistemu očitavanja brojila električne energije su sledeći:

 • Smanjuje se broj čitača brojila električne energije (do 30%), što eliminiše potrebu angažovanja većeg broja spoljnih saradnika i agencija za proces očitavanja brojila
 • Eliminiše se manuelni unos podataka o potrošnji električne energije u billing sistem putem prepisivanja podataka sa papirnih čitačkih listi, što značajno smanjuje potrebu za radnom snagom, ali i sprečava greške u unosu (prekucavanju) podataka
 • Za svako očitano brojilo postoji fotografija brojila na kojoj se vidi potrošnja na tom brojilu prilikom očitavanja uz „embosiranje“ tih podataka na fotografijama brojila koje na taj način postaju unikatno-verodostojne, što dramatično eliminiše postojanje bilo kakvih reklamacija potrošača, evidentiranje nepostojeće potrošnje (zloupotrebe)
 • Za svako očitano brojilo postoji tačno vreme očitavanja i GPS pozicija očitavanja na koji način se eliminišu mogućnosti štimovanja podataka o potrošnji električne energije za potrošače na terenu
 • Postoji automatizovan sistem evidentiranja svih mogućih situacija (anomalija na brojilima i mernim mestima, kao i u samom procesu očitanja brojila) na terenu što omogućava dobijanje pravilne slike o očitavanju brojila električne energije, kao i evidentiranje realne situacije na terenu i potrošnje električne energije potrošača
 • Onemogućen je sistem upisivanja „0“-te potrošnje za neočitana brojila što je bio jedan od glavnih razloga „nameštanja“ potrošnje za određene korisnike
 • Onemogućen je sistem upisivanja nepostojeće (smanjene) potrošnje za određene korisnike pošto postoje fotografije za svako očitavanje brojila
 • Postoji sistem automatskog evidentiranja zloupotreba postavljanjem magneta na brojila
 • Kontrola potrošnje brojila (očitane potrošnje na brojilima električnim energije) se ne obavlja na uzorku brojila u svakom očitavanju (kao do sada, najviše do 20 % brojila – izlaskom kontrolora na teren) nego za sva očitana brojila u jednom očitavanju što donosi benefite pravilnog i kontrolisanog unosa podataka o potrošnji električne energije za svakog potrošača. Na taj način podaci koji se dostavljaju na Billing sistem radi štampe računa su krajnje ispravni i verodostojni
 • Smanjuje se broj radnika u kontroli brojila električne energije i njihovo angažovanje se svodi na kraći period vremena nego kod tradicionalnog očitavanja (sa 15 dana na maksimalno 7 dana u mesecu)
 • Uvodi se sistem pravilnog vođenja baze podatka: o tipu, modelu, godini proizvodnje i proizvođaču brojila; vođenje ažurne evidencije o postavljenim plombama na brojilima; vođenje pravilne evidencije o kontroli ispravnosti i baždarenju brojila i sl.
 • Kontrola tehničke ispravnosti brojila (vizuelna provera) se takođe ne obavlja na uzorku brojila u svakom očitavanju (kao do sada, najviše do 20% brojila – izlaskom kontrolora na teren) nego za sva očitana brojila u jednom očitavanju što donosi benefite pravilne i kontrolisane tehničke ispravnost brojila na terenu. Samim tim dobija se pravilna slika stanja i tehničke ispravnosti mernih mesta na terenu.
 • Procenat očitanosti brojila se povećava na preko 95 % !