Sistem za automatizovano prepoznavanje krađe električne energije putem magneta

VSS ORD Magnet APP®


Sistem za automatizovano prepoznavanje krađe električne energije putem magneta (VSS ORD Magnet APP®) se koristi za lociranje prisustva magneta koji može značajno da ugrozi tačnost očitanih podataka o potrošnji električne energije na analognim brojilima.

VSS ORD Magnet APP® je poseban modul VSS ORD Sistema koji obezbeđenje automatsko prepoznavanje krađe električne energije putem korišćenja magneta, tako što se na telefonu vrši merenje magnetnog polja na udaljenosti od 30 cm od brojila i što se alarmira svako merenje koje je veće od 150 µT. Na taj način vrši se lociranje brojila na kojima je postavljen magnet ili se radi o neuređenom mernom mestu na kome je veliko prisustvo magnetnog polja koje može da ugrozi tačnost evidentiranja potrošnje električne energije na brojilima.