Sistem za automatizaciju rada kontrolora i montera na terenu

VSS ORD Monter APP®


Sistem za automatizaciju rada kontrolora i montera na terenu (VSS ORD Monter APP®) putem mobilnih telefona se koristi za automatizovano evidentiranje i kontrolu intervencija na brojilima električne energije, mernim mestima, distributivnoj mreži i trafo stanicama, kao i kontrolna merenje i evidentiranja potrošnje električne energije na mernim mestima.

 • Na mernim mestima električne energije evidentiraju se sledeće aktivnosti:
  • Kontrola tehničke ispravnosti brojila;
  • Kontrolna očitavanja brojila;
  • Postavljanje i kontrola distributivnih plombi;
  • Postavljanje i zamena brojila;
  • Isključenja i uključenja potrošača;
  • Ostale intervencije u sklopu redovnog održavanja i vanrednih intervencija.
 • Na distributivnoj srednje i nisko naponskoj mreži električne energije evidentiraju se sledeće aktivnosti:
  • Uključenje novih potrošača u mrežu;
  • Kabliranje nisko naponske mreže;
  • Intervencije na mreži u slučaju kvarova;
  • Kontrola mreže i priključnica električne energije;
  • Ostale intervencije u sklopu redovnog održavanja i vanrednih intervencija
 • Na trafo stanicama srednje i nisko naponske mreže električne energije evidentiraju se sledeće aktivnosti:
  • Ovlašćeni pristup trafo stanicama putem NFC brava i dozvoljenom automatskom otvaranju takvih objekata putem elektronskih brava samo od strane ovlašćenih i autorizovanih radnika;;
  • Kontrola tehničke ispravnosti trafo stanica;
  • Uključenje novih potrošača na trafo stanicama;
  • Intervencije na trafo stanicama u slučaju kvara;
  • Redovno i vanredno održavanje trafo stanica;
  • Ostale intervencije u sklopu redovnog održavanja i vanrednih intervencija.

Osnovna prednost VSS ORD Monter APP® sistema je što za svaku intervenciju postoji fotografija, automatsko očitavanje putem OCR engine-a, tačno vreme i GPS pozicija očitavanja, kontrola magnetnog inpakta na brojilo, kao i automatizovan sistem evidentiranja svih intervencija i mogućih situacija na terenu.

VSS ORD Monter APP® Sistem omogućava da se kontrolorima i monterima izdaju elektronski radni nalozi koji bi se na terenu poluautomatski i automatski popunjavali sa podacima o intervencijama i kontrolama energetske infrastrukture. Pored ove osnovne funkcije sistem obezbeđuje kreiranje i popunjavanje elektronskih zapisnika o kontroli mernih mesta i brojila, nedozvoljenom priključenju na mrežu, izmeštanju mernih mesta, isključenju i uključenju brojila sa/na mrežu, postavljanju novih brojila na mrežu itd. Kao i praćenje rada kontrolora i montera na terenu u smislu vremenskog i GPS praćenja njihovog kretanja i evidentiranja lokacija na kojima su se vršile intervencije na terenu.

VSS ORD Monter APP® Sistem obezbeđuje sledeći funkcionalni tok:

 • Radni nalozi za kontrolorske i monterske intervencije na terenu se prebacuju sa WEB servera sistema za očitavanje i kontrolu električnih brojila na mobilne telefone kontrolora i montera preko internet 3G/4G konekcije putem dispečerske aplikacije, a preko FTP servera, po principu svaki radnik dobija samo svoje radne naloge
 • Kontrolori i monteri putem softverske aplikacije na mobilnim telefonima evidentiraju sve aktivnosti prilikom intervencija na terenu, automatskim i poluautomatskim (ručnim) unosom podataka, generisanjem (kreiranjem) fotografija sa GPS adresom (koordinatom) intervencije i tehničkom stanju brojila, kao i situacijama koje su prisutne na terenu, sastavljanju elektronskih zapisnika o kontroli mernih mesta i brojila, nedozvoljenom priključenju na mrežu, izmeštanju mernih mesta, isključenju i uključenju brojila sa/na mrežu, postavljanju novih brojila na mrežu itd
 • Prilikom intervencija na važnim energetskim objektima kao što su trafo stanice ili merne grupe kontrolori i monteri putem aplikacije na mobilnom telefonu omogućavaju sebi pristup tim lokacijama (ukoliko su ovlašćeni za takav pristup) automatskim otključavanjem elektronskih brava na tim objektima i elektronskim evidentiranjem prisutnosti na njima (GPS adresa, vreme ulaska/izlaska, opis intervencije itd.)
 • Ovako formirani podaci o intervencijama na terenu sa fotografijama i ostalim evidentiranim podacima prenose se sa mobilnih telefona preko FTP servera na WEB server sistema za očitavanje i kontrolu električnih brojila putem internet 3G/4G konekcije
 • Supervizori tehničke kontrole u distributivnim kompanijama na WEB serveru sistema za očitavanje i kontrolu električnih brojila putem kontrolorske aplikacije vrše kontrolu evidentiranih podataka o intervencijama vizuelnim uparivanjem podataka i fotografija sa intervencija na terenu i vrše ažuriranje istih ako je potrebno
 • Supervizori tehničke kontrole mogu da prate rad kontrolora i montera na terenu u svakom trenutku preko GPS (koordinate) pozicije na kojoj se trenutno oni nalaze i da u direktnoj voice ili elektronskoj data komunikaciji daju nove naloge za intervencije
 • Supervizori tehničke kontrole nakon završene kontrole podataka o intervencijama na terenu izdaju radnicima baždarnice za brojila električne energije, kontrolorima i monterima radne naloge za nove intervencije na terenu, zaključuju i arhiviraju uspešno odrađene radne naloge ili formiraju i upućuju sporne predmete pravnoj službi radi postupanja protiv nesavesnih potrošača električne energije
 • Radnici baždarnice za brojila električne energije posle završene kontrole tehničke ispravnosti brojila, nakon svakog mesečnog očitavanja brojila električne energije mogu takođe na osnovu evidentiranih situacija prilikom očitavanja brojila da generišu naloge za intervencije na terenu u smislu postavljanja ili zamene plombi, popravke ili zamene brojila električne energije itd..